ฝ่ายวิชาการขนส่ง | ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ | ฝ่ายทะเบียนรถ | งานบริหารทั่วไป | สำนักงานขนส่งสาขา

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
   
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

นายบรรณหาร  อินทร์ภิรมย์

0 3426 1011 - 13
0 3426 1014

 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการขนส่ง

นายชัยสิทธิ์  หาญกิจเจริญ

0 3426 1011 - 13 ต่อ 14

 
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นางประสาทศรี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

0 3426 1011 - 13 ต่อ 16
0 3426 1017

 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและภาษีรถ

นายธีระพงศ์  งามเอก

0 3426 1011 - 13 ต่อ 15
0 3426 1016

   
หัวหน้างานทะเบียนรถขนส่ง

นายอภิชาต  ลีละเกียรติ

0 3426 1011 - 13 ต่อ 17
0 3426 1020

   
หัวหน้างานตรวจสภาพรถ

นายบรรเทา  ศรีไทรจันทร์

0 3426 1011 - 13 ต่อ 18
0 3426 1015

 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุพล  เมฆทรงฤทธิ์

0 3426 1011 - 13

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน
   
หัวหน้า สขข.อำเภอกำแพงแสน

นายนิธิเดชน์  ทองขลิบ

0 3435 1424
0 3435 2059

   
   
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน
   
หัวหน้า สขข.อำเภอสามพราน

นางรุษญา  ศิริทัพ

0 2482 1778 - 80