ขั้นตอนการติดต่องาน
การตรวจสภาพรถและทะเบียนรถ
      การจดทะเบียนรถใหม่
      การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถ
      การขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่ในใบคู่มือ
      การแจ้งย้ายรถออก
      การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง
      การแจ้งย้ายรถเข้า
      การดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์
      การดำเนินการเปลี่ยนสีรถ
      การเสียภาษีประจำปี
      การดำเนินการกรณีรถสูญหาย
      การรับโอนมรดก
      การเปลี่ยนลักษณะรถ
      การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวและตลอดไป
      การแจ้งใช้รถ
      การดำเนินการทางด้านภาษี

 


เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  ฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail : nakhonpathom@dlt.go.th