ทำเนียบรายชื่อขนส่งจังหวัดนครปฐม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
1. นายเยื้อ ขยันการ 1 กรกฎาคม 2508 31 ตุลาคม 2510
2.
นายวิรัช หลิมไชยกุล 1 พฤศจิกายน 2510 15 ตุลาคม 2514
3.
นายศุภโชค สีพยา 16 ตุลาคม 2514 31 สิงหาคม 2520
4.
นายวิวัฒน์ ศิริสุธรรมากูล 1 กันยายน 2520 13 ตุลาคม 2523
5.
นายมาลิน วิเศษกุล 14 ตุลาคม 2523 4 มิถุนายน 2524
6.
นายสมศักดิ์ วรรณริยานนท์ 5 มิถุนายน 2524 26 พฤษภาคม 2528
7.
นายอนันต์ กังสนันท์ 27 พฤษภาคม 2528 30 กันยายน 2532
8.
นายสุริยน เมืองกลาง 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2539
9.
นายอำไพ ปลื้มใจ 4 ธันวาคม 2539 16 กรกฎาคม 2541
10.
นายประเวศ ศรียะวงษ์ 17 กรกฎาคม 2541 23 ตุลาคม 2544
11.
นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ 24 ตุลาคม 2544 8 เมษายน 2550
12. นายสุรชัย อุทัยวัฒนานนท์ 9 เมษายน 2550 27 กรกฎาคม 2551
13. นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ 28 กรกฎาคม 2551 3 มกราคม 2553
14. นายสุชีพ วรรณยิ่ง 4 มกราคม 2553 30 กันยายน 2554
15. นายสมสุข ประภาสเพ็ญ 21 พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบัน