ฝ่ายวิชาการขนส่ง | ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ | ฝ่ายทะเบียนรถ | งานบริหารทั่วไป | สำนักงานขนส่งสาขา

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
   
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

นายสมสุข   ประภาสเพ็ญ

0 3426 1011 - 13

 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

นางกนกเนตร  เนตรน้อย

0 3426 1011 - 13 ต่อ 14

 
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นางกิตญานันท์  ชัยบุญดี

0 3426 1011 - 12 ต่อ 16
0 3426 1017

 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นางพจนา  ภู่เจริญ

0 3426 1011 - 12 ต่อ 15
0 3426 1016

   
หัวหน้างานทะเบียนรถขนส่ง

นายธนู   หงษ์มัจฉา

0 3426 1011 - 12 ต่อ 17
0 3426 1020

   
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

นายสุรนารถ  เกิดคล้าย

0 3426 1011 - 12 ต่อ 18
0 3426 1015

 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนิติมา  ม่วงจีน

0 3426 1011 - 12

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน
   
หัวหน้า สขข.อำเภอกำแพงแสน

นายสุชัช  ปฐมพุทธิธรรม

0 3438 4511 - 3

   
   
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน
   
หัวหน้า สขข.อำเภอสามพราน

นางจิณห์ภิญญา   รชตะวิวรรธน์

0 3439 7737 - 9