รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ณ วันที่  1  ตุลาคม  2558
ลำดับที่
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1 นายสมสุข  ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม
  งานบริหารทั่วไป  
2 นางนิติมา  ม่วงจีน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
3 นางวัชรินทร์   พินทรากุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 นางโสภา  เหลืองทองคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5 นางสาวภัทรวรรณ  ศิริเอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6 นางสาวเสาวลักษณ์  ทองอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7   - ว่าง -  
  กลุ่มวิชาการขนส่ง  
8 นางกนกเนตร  เนตรน้อย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
9 นายศรชัย  ยูงศิริกาญจน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
10 นางอุษา  บัวจำนงค์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
11 นางสาวธิวา  เพ็ญสาริการ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
12 นางทัดชา  หลิมวิไล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
13 นางจุติรัตน์   ธาราเนตร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
14 นางภาวิดา  วรรณิโยชน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
15 นายสมชาย   เหมรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
  ฝ่ายทะเบียนรถ  
16 นางพจนา  ภู่เจริญ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
17 นายธนู  หงษ์มัจฉา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
18 นายสมชาย  วรรณการ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
19 นางรุ่งนภา  กรพิพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
20 น.ส.นภาพร   อริยาภรณ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
21 นายวิจิตร  สุวรรณธนะ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
22 นายสุวัฒน์  มณีโชติ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
23 นายสำเริง  แสงสว่าง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
24 นางสาวภณัฐฎา   เปลี่ยนศรี เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
25 นางสิริวรรณ  บุญนันท์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
  ฝ่ายตรวจสภาพรถ  
26 นายสุรนารถ  เกิดคล้าย นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
27 นายสุทิน   นิ่มพลับ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
28 นายพงศ์พันธุ์  สมพงค์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
29 นายวิทยา  วงเวียน นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
30 นายสุพัฒน์  จันษร นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
31 นายโชคดี  ศรีอนันต์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
32 นายศักดิพัฒน์  ถ่ายเนียม นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  
33 นางกิตญานันท์  ชัยบุญดี เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
34   - ว่าง - เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
35 นางสาวอินทิรา  นุชบุษบา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
36 น.ส.วาสนา   มุมศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
37 นางประสิทธิ์  ผูกโพธิ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
  สาขาอำเภอกำแพงแสน  
38 นายสุชัช  ปฐมพุทธิธรรม เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
39 นางสาวสมคิด  เมืองนก เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
40 นางนวิยา  ศุขหมอก เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
41 นางสาวอรปภา  ปรุงวานิชพงษ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
42 นายจารึก  วิทยาฤทธิพากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
43   - ว่าง - เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
44 นางวรินยา  ปิ่นทอง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
45 ร.ต.ญ.จิตติมา  คงวิจิตร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
46 นายสายชล  สุสานนท์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
47 นางสาวอุบลรัตน์  นิยมดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
48 นางสายพิน   วิทยานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สาขาอำเภอสามพราน  
49 นางจิณห์ภิญญา  รชตะวิวรรธน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
50 นางพรปวีณ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
51 นายจักรกริช   เทศสมบูรณ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
52 นางมลินี   แก้วรักษ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
53 นายพิทักษ์  สัตยารมณ์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
54 นางสาวอัจฉรา  ธรรมทอง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
55 นางปราณี  ลอยสูงวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
56 นางพรทิพย์  เกษมหฤทัยสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม  
57 นายฐิติพันธ์   ตั้งจิตพัฒนกุล เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน 
  ลูกจ้างประจำ  
58 นายธราธร   รุจจนเวท พนักงานขับรถยนต์
59 นางสุนีย์    รูปสูง พนักงานบริการ
60 นายสมจิตต์    ผิวงาม พนักงานบริการ
61 นายทศพร    ภมรสันต์ พนักงานขับรถยนต์
62 นายสำเริง   เปียสมุทร พนักงานบริการ
  รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว  
63 นายพุฒิพัฒน์  งามวิไลรัตนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
64 นางสาววิภา  หัวใจฉ่ำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
65 น.ส.วราภรณ์  ทองหอม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
66 น.ส. พาชื่น   แสนประเสริฐ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
67 น.ส. จันทรา  แก้วเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
68 น.ส. อาภรณ์  สานิชวรรณกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
69 น.ส. อรนุช     หัวใจฉ่ำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
70 น.ส. วรรณา  กองจะริตร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
71 น.ส. อนัญญา มาดสุด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
72 น.ส. เพ็ญศรี  สุขเกษม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
73 น.ส.ทัศนีวัน  แผนดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
74 นาย สุทิน  ประจงการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
75 นายกฤติกร  สุริวัลย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
76 น.ส.พนิดา  พุทธิจุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
77 น.ส. พูลทรัพย์  หลิมบุญงาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
78 น.ส. สุวรรณี  สุขรักษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
79 นายอนันต์ศักดิ์  พูลพอกสิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
80 น.ส. ภาณี  บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
81 น.ส.กัญชมาศ  แก้วยิ่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
82 นายมนตรี  นาท้าว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
83 น.ส. เสาวนี    คำไพเราะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
84 น.ส.ถิรนันท์  ศรีพุ่มไข่ เจ้าหน้าที่ขนส่ง
85 นายกฤษณะ  จังหวัด พนักงานขับรถโมบาย