ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวน

จำนวนเงิน
(บาท)

1

คำขอ

1 ฉบับ

5.-

2

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

1 ฉบับ

100.-

3

แผ่นป้ายทะเบียนรถ

1 แผ่น

100.-

4

การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ
1 ครั้ง

500.-

  (ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง
1 ครั้ง

500.-

  (ข) การขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

1 ครั้ง

500.-

  (ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล

1 ครั้ง

1,500.-

        ตามมาตรา 10 /1 กับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)

1 ครั้ง

10.-

5

การขอค้นทะเบียนรถ หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน

1 ครั้ง

10.-

  (ก) รถจักรยานยนต์
1 ครั้ง

10.-

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก)

1 ครั้ง

50.-

6

การโอนทะเบียนรถ

1 ครั้ง

100.-

7

การย้ายรถ
1
1

  (ก) รถยนต์

1 ครั้ง

50.-

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก)

1 ครั้ง

20.-

8

การตรวจสภาพรถ

1 ครั้ง

10.-

  (ก) รถจักรยานยนต์

1 ครั้ง

10.-

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก)

1 ครั้ง

50.-

9

ใบอนุญาตตามมาตรา 23

1 ฉบับ

1,000.-

10

ใบอนุญาตตามมาตรา 27

1 ฉบับ

1,000.-

11

เครื่องหมายพิเศษตามาตรา 27

1 อัน

100.-

12

สมุดคู่มือประจำรถตามมาตรา 27

1 เล่ม

100.-

13

ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949

1 ฉบับ

1,000.-

ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505
1 ฉบับ

1,000.-

14
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949
1 ฉบับ

1,000.-

ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505

1 ฉบับ

1,000.-

15

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

1 ฉบับ

100.-

16

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

1 ฉบับ

50.-

17

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

1 ฉบับ

50.-

18

ใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบ

1 ฉบับ

500.-

19

ใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบ

1 ฉบับ

250.-

20

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

1 ฉบับ

300.-

21

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

1 ฉบับ

150.-

22

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

1 ฉบับ

250.-

23

ใบอนุญาตขับรถบดถนน

1 ฉบับ

250.-

24

ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

1 ฉบับ

250.-

25

ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (15) ถึง (24)

1 ฉบับ

100.-

26

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

1 ครั้ง

50.-

27

หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18

1 ฉบับ

50.-

28

ใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถ

1 ฉบับ

50.-

29

ใบแทนใบอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกิน

1 ฉบับ

100.-

30

ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

1 ฉบับ

20.-

31

ใบแทนหนังสืออนุญาต

1 ฉบับ

25.-

32

ค่าธรรมเนียมอื่น

1 ครั้ง

20.-

33

การรับรองสำเนาเอกสาร

1 แผ่น

20.-

34

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตขับรถแต่ละฉบับ

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวน

จำนวนเงิน
(บาท)

1

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง

1 ฉบับ

15,000.-

2

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

1 ฉบับ

4,000.-

3

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

1 ฉบับ

1,500.-

4

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบ

1 ฉบับ

1,500.-

5

ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ

1 ฉบับ

5,000.-

  (ก) ตลอดปี

1 ฉบับ

5,000.-

  (ข) เฉพาะคราว

1 ฉบับ

500.-

6

ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างการขนส่ง

1 ฉบับ

5,000.-

7

ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง

1 ฉบับ

10,000.-

8

ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ

1 ฉบับ

200.-

9

ใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ

1 ฉบับ

100.-

10

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

1 ฉบับ

20,000.-

11

ใบแทนใบอนุญาต

1 ฉบับ

500.-

12

การโอนทะเบียน

1 ฉบับ

200.-

13

แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย

1 ฉบับ

100.-

14

คำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

1 ฉบับ

100.-

15

คำขออื่น ๆ

1 ฉบับ

20.-

16

การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ