วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร


วิสัยทัศน์ กรมการขนส่งทางบก

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ค่านิยม
“ ONE DLT ” เป้าหมายชัดเจน/ มีบูรณาการ/ งานโดดเด่น/ เน้นนวัตกรรม/ กำกับตามกฎหมาย/ โปร่งใส เป็นธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
เป็นเลิศด้านบริการ  พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ค่านิยม (Value)
3S 1C
S – Service mind           :  บริการด้วยใจ
S – Safety                    :  ส่งเสริมความปลอดภัย
S – Satisfaction             :  สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
C – Change                  :  พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กร
ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจบริการ