คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
 
 • สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ

 • สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว ลำตัวพิการ หูหนวก
 • เมื่อต้องการมีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
 • หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
   
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่

 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

 • ไม่เกิน 1 เดือน รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

 • แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก
 • ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
    ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่) กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที
  การสอบภาคทฤษฎี
   
 • ป้ายและเครื่องหมายจราจราที่ท่านควรรู้ก่อนสอบ >>สัญญาณจราจร และ ป้ายและเครื่องหมายจราจร

 • ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ >>(Test)

 • ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์>>(Test)
 • สอบภาคปฎิบัติ
   
 • มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า
  2.ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  3.การขับรถถอยหลังเข้าจอด
  4.การกลับรถ
  5.การหยุดรถบนทางราบ
  6.การหยุดรถ
  7.ออกรถบนทางลาดชัน
  การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม