ที่

สาย

ชื่อเส้นทาง

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขที่ประกอบการ

สิ้นอายุ

จำนวนรถ

จำนวนรถจริง

จำนวนเที่ยว

หมวด 1

1

สาย 1

ตลาดนครปฐม - แยกวัดวังเย็น

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 1/2545

28  มกราคม 2552

8 - 12

8

106

2

สาย 2

รอบเมือง ถ.วัดธรรมศาลา - วัดธรรมศาลา(วนขวา)

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 2/2545

28 มกราคม  2552

8-10

1

96

3

สาย 4

ตลาดนครปฐม - วัดธรรมศาลา

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 3/2545

28 มกราคม  2552

4-6

5

100

4

สาย 5

ตลาดนครปฐม - สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด

นฐ. 4/2545

28 มกราคม  2552

4-17

10

128