:: หน้าแรก
 :: อัตราค่าธรรมเนียม
 :: อัตราภาษีรถ
 :: ขั้นตอนการดำเนินการ
 :: กระดานถาม - ตอบ
 :: ภาพกิจกรรม
 :: สถิติน่าสนใจ
 :: ผังเว็บไซต์
 :: คู่มือการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับสำนักงาน
 :: ประวัติความเป็นมา
 :: ทำเนียบขนส่งจังหวัด
 :: คณะผู้บริหารงาน
 :: รายชื่อเจ้าหน้าที่
 :: อำนาจหน้าที่
 :: เขตความรับผิดชอบ
 :: แผนที่ตั้ง
 :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน.





... ลอยกระทงปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ...


สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอสามพราน แห่งใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน
ได้ย้ายที่ทำการไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแห่งใหม่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3439 7737
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

:: ข่าวดี :: ท่านสามารถชำระภาษีรถ โดยหน่วยเคลื่อนที่

วันเสาร์  ณ ห้าง Big C สาขานครปฐม เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

วันนี้ เรามีรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว สอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ขนส่งจังหวัดนครปฐม แจ้งให้รถตู้โดยสารที่มายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเดินรถไว้ ให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ภายในกำหนด และต้องเดินรถตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน!!! มีโทษถึงขั้นจำคุก  ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม 11 พ.ย.57
 กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถมาตรฐาน 2(จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม 9 พ.ย.57
 กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!! รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 ต้องจัดทำใบกำกับ การขนส่ง ระบุ !!!! ชนิด น้ำหนัก และจุดส่งสินค้า พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ระหว่างขนส่ง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  15 ต.ค.57
 การกำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสาร และหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 255719 ก.ย. 57
 การอนุญาตตรวจสภาพรถในเขตจังหวัดอื่นสำหรับรถของส่วนราชการ 3 ก.ย.57
 อำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกการขนย้ายอุปกรณ์ - รถเกี่ยวนวดข้าว 8 ส.ค.57
 ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉินสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2557 6 ส.ค.57
 วิธีปฎิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ  31 ก.ค.57
 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตาม กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557  25 ก.ค.57
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวน 2 ฉบับ  9 ก.ค.57
 รายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557  1 เม.ย.57
 การติดแผ่นป้ายทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถลบเลือนในสาระสำคัญ 24 ก.พ.57
 ประกาศการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ)  4 ก.พ.57
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  20 ธ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ับันทึกข้อมูล 9 ธ.ค.56
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ ทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  9 ธ.ค.56
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ 22 พ.ย.56
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของ เครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 (รถบรรทุก วัสดุอันตราย) พ.ศ.2556  13 พ.ย.56
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจำทาง 4 พ.ย.56
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม และประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสาร และสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 30 ต.ค.56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครปฐม   ๑๘ ต.ค.๕๖
ระเบียบและซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานด้านใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและใบอนุญาต ขับรถ 7 ต.ค.56
ให้กำกับดูแลรถที่นำมารับจ้างรับ-ส่งนักเรียนโดยเคร่งครัด 7 ต.ค.56
การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  1 ต.ค.56

ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลข ทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กบ 23 ธ.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วในราชการ 22 ธ.ค.57
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 12 ธ.ค.57
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 13 พ.ย.57
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานฯ  19 ก.ย.57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานฯ  10 ก.ย.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  9 ก.ย.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  20 ส.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  18 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ส.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 ก.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 22 ก.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ใน ราชการ 19 มิ.ย.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  22 เม.ย.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  31 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน  17 มี.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 3 7 มี.ค.57
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 3   3 มี.ค.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  26 ก.พ.57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 2  26 ก.พ.57
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 2   5 ก.พ.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 4 ก.พ.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 18 ม.ค.57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน 8 ม.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 23 ธ.ค.56
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน  17 ธ.ค.56
 


ลำดับเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนล่าสุด

ประจำ
ประเภทรถ
หมายเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
: กพ 1163
: นค 4649
: ผข 5029
: 1กจ 296

ตารางอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชนิดที่ 2,3,4  (รุ่นละ 40 คน)

6 - 8  ตุลาคม 2557 20 - 22  ตุลาคม 2557
3 - 5  พฤศจิกายน 2557 17 - 19  พฤศจิกายน 2557
1 - 3  ธันวาคม 2557 22 - 24  ธันวาคม 2557

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

14  ตุลาคม 2557
11  พฤศจิกายน 2557
16  ธันวาคม 2557


นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทิศทางองค์กรของกรมการ ขนส่งทางบก
- 7 ข้อควรรู้ในการขับรถระบบ เกียร์ออโต้ให้ถูกต้องและปลอดภัย
- รัฐบาลดันท่าเรือแหลมฉบัง
- คำแนะนำการขับรถขึ้นเขา
- เรียนขับรถด้วยตัวเอง หัดขับรถ ครั้งแรก
- เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา
- วิธีการแก้ปัญหากลิ่นกาย


ลำดับผู้เข้าชม

Business Logo design
Hit Counter

จัดทำเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547


23  ธันวาคม  2557

Link :
|| กรุงเทพธุรกิจ
|| เดลินิวส์
|| ข่าวสด
|| คมชัดลึก
|| ไทยรัฐ
|| บางกอกโพลต์
|| ผู้จัดการ
|| มติชน
|| BBC
|| INN
|| BEC
|| ช่อง 3
|| ช่อง 5
|| ช่อง 7
|| ช่อง โมเดิร์นไนน์
|| ช่อง สทท.
|| ช่อง ทีวีไทย

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail :nt-dlt@hotmail.com