:: หน้าแรก
 :: อัตราค่าธรรมเนียม
 :: อัตราภาษีรถ
 :: ขั้นตอนการดำเนินการ
 :: กระดานถาม - ตอบ
 :: ภาพกิจกรรม
 :: สถิติน่าสนใจ
 :: ผังเว็บไซต์
 :: คู่มือการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับสำนักงาน
 :: ประวัติความเป็นมา
 :: ทำเนียบขนส่งจังหวัด
 :: คณะผู้บริหารงาน
 :: รายชื่อเจ้าหน้าที่
 :: อำนาจหน้าที่
 :: เขตความรับผิดชอบ
 :: แผนที่ตั้ง
 :: วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน.

:: ข่าวดี :: ท่านสามารถชำระภาษีรถ โดยหน่วยเคลื่อนที่

วันเสาร์  ณ ห้าง Big C สาขานครปฐม เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

วันนี้ เรามีรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้ว สอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 รายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม 1 เม.ย.57
 การติดแผ่นป้ายทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถลบเลือนในสาระสำคัญ 24 ก.พ.57
 ประกาศการสิ้นสุดของใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ)  4 ก.พ.57
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  20 ธ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ับันทึกข้อมูล 9 ธ.ค.56
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ ทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  9 ธ.ค.56
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ 22 พ.ย.56
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของ เครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 (รถบรรทุก วัสดุอันตราย) พ.ศ.2556  13 พ.ย.56
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจำทาง 4 พ.ย.56
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม และประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสาร และสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 30 ต.ค.56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครปฐม   ๑๘ ต.ค.๕๖
ระเบียบและซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานด้านใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและใบอนุญาต ขับรถ 7 ต.ค.56
ให้กำกับดูแลรถที่นำมารับจ้างรับ-ส่งนักเรียนโดยเคร่งครัด 7 ต.ค.56
การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์  1 ต.ค.56
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๑๒ ก.ย.๕๖
การปฎิบัติตามประกาศออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง  ๑๐ ก.ย.๕๖
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฎิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   ๑๐ ก.ย.๕๖
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒ ก.ย.๕๖
กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ๒๗ ส.ค.๕๖
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๗ ส.ค.๕๖
การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)  ๒๑ ส.ค. ๕๖
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถโดยสารที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง   ๑๕ ส.ค.๕๖
การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง  ๘ ส.ค.๕๖
ให้เข้มงวดกวดขันและจับกุมรถบรรทุกที่ดัดแปลงแก้ไขสภาพตัวรถด้วยการ ต่อเติมตัวถังส่วนที่บรรทุกให้มีความสูง ความกว้าง และความยาวเกินกว่าตัวรถ (รถบรรทุกแกลบ)  ๖ ส.ค. ๕๖

ให้เข้มงวด กวดขัน และจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่เดินรถไม่ชิดขอบทาง ด้านซ้าย  ๖ ส.ค. ๕๖

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๙ ก.ค.๕๖


ข่าวสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  20 ส.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  18 ส.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8 ส.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 ก.ค.57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 22 ก.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ใน ราชการ 19 มิ.ย.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  22 เม.ย.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  31 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน  17 มี.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 3 7 มี.ค.57
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 3   3 มี.ค.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  26 ก.พ.57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 2  26 ก.พ.57
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน ครั้งที่ 2   5 ก.พ.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 4 ก.พ.57
ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 18 ม.ค.57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน 8 ม.ค.57
ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 23 ธ.ค.56
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สขข.กำแพงแสน  17 ธ.ค.56
 


ลำดับเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนล่าสุด

ประจำ
ประเภทรถ
หมายเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
: กบ 8428
: นค 4623
: ผข 3207
: 1กง 1787

ตารางอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชนิดที่ 2,3,4  (รุ่นละ 40 คน)

7 - 9  กรกฎาคม 2557 21 - 23  กรกฎาคม 2557
4 - 6  สิงหาคม 2557 18 - 20  สิงหาคม 2557
8 - 10  กันยายน 2557 22 - 24  กันยายน 2557

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

15  กรกฎาคม 2557
13  สิงหาคม 2557
16  กันยายน 2557


นายสมสุข ประภาสเพ็ญ
ขนส่งจังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทิศทางองค์กรของกรมการ ขนส่งทางบก
- การเสริมสร้างและพัฒนาให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 1
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คืออะไร ?
- เพิ่มภูมิคุ้มกันในฤดูหนาว
- เหตุผลที่ทำให้ Android อยู่เหนือ Apple
- บรรเทาความหิวยามดึก แบบไม่รู้สึกผิด
- วิธีจัดการปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านให้อยู่หมัด


ลำดับผู้เข้าชม

Business Logo design
Hit Counter

จัดทำเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547


23  กรกฎาคม  2557

Link :
|| กรุงเทพธุรกิจ
|| เดลินิวส์
|| ข่าวสด
|| คมชัดลึก
|| ไทยรัฐ
|| บางกอกโพลต์
|| ผู้จัดการ
|| มติชน
|| BBC
|| INN
|| BEC
|| ช่อง 3
|| ช่อง 5
|| ช่อง 7
|| ช่อง โมเดิร์นไนน์
|| ช่อง สทท.
|| ช่อง ทีวีไทย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล

จัดทำโดย  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร,โทรสาร 0 3426 1011-3   e-mail :nt-dlt@hotmail.com