มาตรา 7

มาตรา 7(1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

แผนผังองค์กร

 
มาตรา 7(2)  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ดูเอกสาร

 
มาตรา 7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

สถานที่ตั้ง : 100 หมู่ 8  ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ :  0 3426 1011 - 12          Call Center :  1584

E-mail :  nakhonpathom@dlt.mail.go.th

Website :  www.dlt.go.th/site/nakhonpathom

Webboard : www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-webboard/1619

ตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่


มาตรา 7(4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถที่ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง สำหรับสถานตรวจสภาพรถ
  นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรและกำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถที่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก (เสริมแหนบ)
  นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรที่ 2/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง และซักซ้อมการปฏิบัติในการอนุญาตใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรที่ 1/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจให้ ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง และซักซ้อมการปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่งนักเรียน
  การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
  คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 87/1/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจผู้ตรวจการเข้า ตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถ และคู่มือการปฏิบัติงานในการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ
  ข้อมูลความตกลง (MOU) ที่กรมการขนส่งทางบกลงนามกับหน่วยงาน/องค์กร
  กฎกระทรรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558
  กฎกระทรรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558
  คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แต่งตั้งนายสถานีขนส่งผู้โดยสารและนายสถานีขนส่งสินค้า
  ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจให้สถาบันการศึกษาของรัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
 
มาตรา 7(5)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
  การดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 

มาตรา 9

มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
  การดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
  การดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ.2547
  การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559
  การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  ข้อมูลความตกลง (MOU) ที่กรมการขนส่งทางบกลงนามกับหน่วยงาน/องค์กร
  แนวทางการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร
  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ.2558
  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการดำเนินการลดวันอบรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2558
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดและการยกเลิกการอายัดการดำเนินการทางทะเบียนการงดหรือการยกเลิกการงดรับชำระภาษีรถ
  นำส่งระเบียบและประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
  การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถโดยผลของกฎหมาย
  ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจให้สถาบันการศึกษาของรัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
  การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
  ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ.2557
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2555
  กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2554
มาตรา 9(2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
  แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559-2563
  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2559
มาตรา 9(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)
  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน (ครั้งที่2 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2560)
  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน
  อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน
  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน(ครั้งที่1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
  สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยวิธีสอบราคา
  สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยวิธีสอบราคา
  การสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
  การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
มาตรา 9(4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2560
  การติดตั้งและปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถและการเดินทางสำหรับรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560
  การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะพ.ศ.2560
  กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถการตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของรถและผู้ขับรถและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2560
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถที่ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง สำหรับสถานตรวจสภาพรถ
  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ.2559
  หนังสือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการประสานการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายกับรถตู้โดยสาร (ป้ายดำ) ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
  กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2559
  การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศมาใช้เป็นการชั่วคราว
  ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
  คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 87/1/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจผู้ตรวจการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถและคู่มือการปฏิบัติงานในการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ
  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
  นำส่งประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจำจังหวัดนครปฐม
  การดำเนินการทดสอบการทรงตัวของรถโดยสาร
  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
  คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แต่งตั้งนายสถานีขนส่งผู้โดยสารและนายสถานีขนส่งสินค้า
  ซักซ้อมกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดและตอกหมายเลขตัวรถ
มาตรา 9(5)  แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  มาตราการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2560
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2559
  การกำหนดสถานที่รอรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559
  เปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร(ที่ตั้งวิน)ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธิ์การเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
  กฎกระทรวง ฉบับที่21 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
  ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
  มอบอำนาจเปรียบเทียบและแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ.2560
  กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ.2560
  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
  กฎกระทรวง ฉบับที่9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบและขนาดของรถ
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่13) พ.ศ.2557 (ยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีประจำปีให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ)
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่9) พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่10) พ.ศ.2557
  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่17) พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่12) พ.ศ.2557
  กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558
มาตรา 9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญากองทุนกับเอกชน
  เส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 1
  เส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 2
  เส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 3
  เส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด หมวด 2
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ท.บางหลวงไทย จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ลาดหลุมแก้วขนส่ง จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท สหพรรคบริการเดินรถ (2530) จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท นิธิทัศน์ ทัวร์ 2004 จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ป.ท่าข้ามเดินรถ จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท พลายยนต์ จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ชาวบางเลนขนส่ง จำกัด หมวด 3
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท โชคสวัสดีบ้านโป่ง จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท พระปฐมเดินรถ จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ชาวดอนขนส่ง จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์เดินรถนครชัยศรี จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์มนต์ปิติขนส่ง หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ห้วยพูลขนส่ง จำกัด หมวด 4
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร บริษัท มิตรภาพนครปฐมขนส่ง จำกัด หมวด 4
มาตรา 9(7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
  สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2554 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) พ.ศ.2554
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและ องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542
  ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2549
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557
  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555
  แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
  แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
  แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
  ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (12 เดือน) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560
  แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
  การดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน