สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      สถานที่ตั้ง
      โครงสร้างการจัดองค์กร และอำนาจหน้าที่
      ระเบียบ คำสั่ง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      ประกาศที่ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 
Link :
      สำนักนายกรัฐมนตรี
      สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)