การจดทะเบียนรถใหม่

           ใน กทม. จะต้องนำไปจดทะเบียนที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
สำหรับต่างจังหวัดต้องนำไปจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น ยกเว้น อ.เบตง จ.ยะลา
สามารถจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขา อ.เบตง

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรอง การจดทะเบียน
    เป็นนิติบุคคลกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว ต้องใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง
    VISA และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงาน และสำหรับ
    กรณีคนต่างด้าว ซึ่งได้รับใบสำคัญคนต่างด้าวจากกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทะเบียนบ้าน
    อยู่ในประเทศไทย
2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
    ของตกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
3. หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตกรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐานการนำเข้าซึ่งได้แก่ใบรับรอง
    การนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศูลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า
4. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
    
ขั้นตอนการจดทะเบียน
1. ยื่นคำขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
4. รับใบเสร็จรับเงิน และแผ่นป้ายทะเบียนรถ พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถ
        

                การดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ หากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือ
มอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง