การเปลี่ยนลักษณะรถ

หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตร
    ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (กรณ๊ดัดแปลงรถ)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอเปลี่ยนลักษณะรถ พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีประจำปี (ถ้ามี)
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ
     แผ่นป้าย ทะเบียนรถใหม่