การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวและการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป


หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถได้แก่สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่าย
    บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ พร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี กรณีค้างชำระภาษี
3. รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถ และใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
    กรณีแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว