การดำเนินการเรื่องขอเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือสกุล ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ


หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ หรือสกุล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือสกุล พร้อมด้วยหลักฐานและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับใบคู่มือจดทะเบียนรถ