การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง

จะต้องไม่มีภาษีค้างชำระและต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 30 วัน

หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตร
    ประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถออก พร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า จะต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าภายใน
กำหนด 15 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือ