การดำเนินการเปลี่ยนสีรถ

ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน
หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนา
    บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี เป็นต้น
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสีรถ พร้อมหลักฐาน ทั้งนี้ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วัน
    เปลี่ยนสีรถ
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถ