การชำระภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

            ในการชำระภาษีรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522 รถที่จะนำมาชำระภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพหรือจากสถานตรวจสภาพรถ
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อน รถที่ใช้ในการขนส่ง ที่กรมการขนส่งทางบกรับชำระภาษีตาม พ.ร.บ. นี้ต้องมี สภาพที่มั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์และส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง เมื่อรถได้ผ่านการตรวจสภาพแล้ว นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน และออกหนังสือแสดงการจดทะเบียน พร้อมกับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคันนั้นให้
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้สี่งวดนับแต่งวดที่ออกหนังสือ โดยเดือน มกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม จะเป็นเดือนแรกของ แต่ละงวด

 

ในการนำรถมาตรวจสภาพเพื่อชำระภาษีประจำปี เจ้าของรถสามารถดำเนินการ
นำรถมาตรวจสภาพ ก่อนได้ ตั้งแต่วันแรกของงวดภาษีจนถึงวันสุดท้ายของงวดภาษี
นั้น ๆ เช่น


- รถที่สิ้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 1 (วันที่ 31 มีนาคม)
เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
- รถที่สิ้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 2 (วันที่ 30 มิถุนายน)
เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
- รถที่สิ้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 3 (วันที่ 30 กันยายน)
เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
- รถที่สิ้นอายุทเบียนและภาษีในงวดที่ 4 (วันที่ 31 ธันวาคม)
เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

 

โดยเจ้าของรถยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีรถในวันที่นำรถมาตรวจสภาพก็ได้ แต่ต้อง ชำระภายใน วันที่สิ้นงวดภาษีนั้น และหากชำระหลังวันสิ้นอายุภาษีแล้ว จะต้องชำระ เงินเพิ่มตามกฎหมาย อนึ่ง เนื่องจากในช่วงสิ้นปีของทุกปี จะมีรถมารับตรวจสภาพเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก จึงขยายเวลาการตรวจสภาพและชำระภาษีรถจากเดิม
ซึ่งปิดในเวลา 15.30 น. โดยเปิดให้บริการจนถึงเวลา 18.00 น.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึงวันที่15มกราคมของปีถัดไป เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการทุกแห่ง ทั้งที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ, สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4
สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกสาขา