การลงทะะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ

             ผู้โอนและผูรับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน

หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
    และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง VISA และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ
    หนังสือรับรองการทำงาน
2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว
   

 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นแบบคำขอโอนและรับโอนโดยผู้รับโอนต้องลงนามในคำขอโอนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน
2.นำรถไปตรวจสภาพ
3.ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถ จะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน
ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่ตามที่จดทะเบียนไว้