ารเสียภาษีประจำปี

                   ยื่นล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ไม่เกิน 3 เดือน และเจ้าของรถสามารถยื่นเสียภาษีได้
ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
1. รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
    1.1 สำนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
    1.2 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
    1.3 สำนักงานเขตทุกเขตและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
    1.4 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
2. รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
    2.1 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนไว้
    2.2 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ

หลักฐานที่ใช้
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ
     (สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน)
     ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
2. ชำระค่าภาษี และรับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ