การลงทะเบียนเวลารถหาย

1. ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ      และนำภาพถ่ายบันทึกประจำวันมาแสดงพร้อมกับยื่นคำขอแจ้งไม่ใช้รถ
     ซึ่งควรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
2. เมื่อได้รถที่หายคืน ให้ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ
3. ถ้ามีการอายัดทะเบียนรถไว้ ต้องนำหนังสือถอนการอายัดจากพนักงานสอบสวนไปแสดง
4. ถ้ามีหลักฐานการรับรถคืนจากศาล หรือพนักงานสอบสวนให้นำไปแสดงด้วย
5. นำรถไปตรวจสภาพ