การแจ้งใช้รถ

ก. การแจ้งใช้รถกรณีที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
หลักฐานที่ต้องใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ ได้แก่สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
    และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
4. หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้าย     ทะเบียนรถ


ข. การแจ้งใช้รถกรณีที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
หลักฐานที่ต้องใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
    และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. หลักฐานการได้มาของรถกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถเดิม
4. หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอแจ้งใช้รถ พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีประจำปี
4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้าย     ทะเบียนรถ