การรับโอนมรดก

หลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
3. พินัยกรรมพร้อมภาพถ่ายพินัยกรรม หรือสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
4. หลักฐานประจำตัวของผุ้รับมรดกและของผู้จัดการมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก


ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ผู้รับมรดกยื่นคำขอโอนและรับโอน พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ