การย้ายแจ้งออก

หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตร
    ประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ หรือหนังสือรับรองการจทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอย้ายรถออก พร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถ      และแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3

การแจ้งย้ายรถออกจะต้องแจ้งก่อนวันถึงกำหนดเสียภาษี มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีที่ค้างชำระก่อน
และเมื่อแจ้งย้ายรถออกเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้าย