การแจ้งย้ายรถเข้า

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ     หากเจ้าของรถ
    ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ย้ายเข้าให้แจ้งใช้รถโดยให้เจ้าบ้านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด นั้นยินยอม
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3
3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอย้ายเข้า พร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก หรือนับแต่วันที่
    นายทะเบียนมีหนังสือให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้ากรณีที่แจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่