การดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์


หลักฐานที่ใช้
1. หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
    และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ใหม่
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ พร้อมหลักฐาน
2. นำรถไปตรวจสภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ