งานใบอนุญาตขับรถ
สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครปฐม


 ขั้นตอนดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถ
    (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

เวลา 08:30 - 10:00 น.             รับคำขอ , ทดสอบสายตา
เวลา 10:00 - 12:00 น.             อบรมตามหลักสูตร 2 ชั่วโมง
เวลา 13:00 - 14:00 น.             ทดสอบข้อเขียน
เวลา 14:00 น.                         ทดสอบขับรถ

                                                           สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน

 

 

หลักฐานประกอบคำขอ

สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

 

 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายใหม่

ลำดับ
รายการ
ค่าธรรมเนียม
1

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

50
2
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
50
3
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
100
4
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
250
5
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
250
6
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
500
7
ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ
150
8
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
300
9
ใบอนุญาตขับรถบดถนน
250
10
ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
250
11
ใบอนุญาตขับรถอื่น
100