"Transportation Office of Nakhon Pathom province"

 

งานบริหารงานทั่วไป

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

ทำเนียบบุคคลากรงานบริหารงานทั่วไป

 

.............มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ   การพัสดุ  งานรับชำระภาษี งานธุรการทั่วไป และช่วยงานด้านตรวจการ  งานส่งเสริมสวัสดิการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด

 
 
 
 
   

   
   
   
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
     
 
         

จำนวนผู้เข้าชม