งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

นางนิติมา ม่วงจีน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวัชรินทร์ พินทรากุล
นางโสภา เหลืองทองคำ
นางสาวณาตยา ศรีทอง
นางปราณี ลอยสูงวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี