ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรับจ้างรับส่งนักเรียน

กรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกรมการประกันภัย เรื่องความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรับจ้างรับส่งนักเรียน กรมการประกันภัยได้มีการตอบรับว่า ในการนำรถมาใช้รับส่งนักเรียนเป็นการใช้รถผิดจากที่ได้รับพิจารณาขณะทำประกันภัย บริษัทจึงมีสิทธิ์แก้ไขเบี้ยประกันเพื่อความสอดคร้องต่อความเสี่ยงในการใช้รถ แต่ผู้ใช้รถไม่ทำการแจ้งเปลี่ยนลักษณะการใช้รถ ถ้าต่อมารถประสบอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยยังได้การค้มครองจากประกันภัย แต่ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายคืนแก่บริษัทไม่เกินจำนวน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง

< - -อ่านประกาศ - - >