คู่มือสำหรับประชาชน

งานประกอบการขนส่ง | งานทะเบียนรถ | งานใบอนุญาตขับรถ | งานตรวจสภาพรถ

งานประกอบการขนส่ง

1. การกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 และ หมวด 4 ในส่วนภูมิภาค

2. การกำหนด ย้ายหรือยกเลิกป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

3. การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

4. การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร

5. การขอความเห็นชอบรูปภาพประจำรถสำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด)

6. การขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสารประจำทาง

7. การขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสารไม่ประจำทาง

8. การขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถ, สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ และเครื่องหมายประจำรถ ที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร

9. การขอปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด) สสม.

10. การขอปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด) สสม.

11. การขอเปลี่ยนรถประจำทาง

12. การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจำทาง สสม.

13. การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถประจำทาง

14. การขออนุญาตใช้รถผิดประเภทและใช้รถทำการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่

15. การขออนุญาตติดตั้งตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายเพื่อการโฆษณาที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง (ขออนุญาตรูปแบบและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษร ภาพโฆษณาสินค้าที่ติดตั้งบนตัวถังรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง) พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

16. การขออนุญาตและการอนุญาตให้เดินรถหมุนเวียนสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

17. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด) สสม.

18. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร สสม.

19. การถอนรถประจำทาง

20. การถอนรถประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง สสม.

21. การบรรจุรถประจำทาง

22. การบรรจุรถประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง

23. การเปลี่ยนรถประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง สสม.

24. การยกเลิกการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร สสม.

25. การยกเลิกประกอบการขนส่งประจำทาง

26. การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ

27. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

28. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร สสม.

29. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด) สสม.

30. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร (กรณียื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด) สสม.

31. การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล เช่น เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ,ที่อยู่,สถานที่ประกอบการ ฯลฯ (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

32. การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

33. การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

34. การขอกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ,ลักษณะรถ ฯลฯ (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

35. การขอกำหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมายประจำรถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ)

36. การขอกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมายประจำรถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ เป็นต้น)

37. การขอเปลี่ยนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

38. การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

39. การขอเพิ่มรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

40. การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล

41. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

42. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

43. การถอนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

44. การถอนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

45. การถอนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

46. การถอนหลักทรัพย์ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

47. การบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

48. การบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

49. การบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

50. การเปลี่ยนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

51. การเปลี่ยนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

52. การเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียน

53. การเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการทางทะเบียน

54. การเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

55. การเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

56. การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

57. การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

58. การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

59. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล

60. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

61. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

62. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล

63. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

64. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

65. การขอแก้ไขใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Road Transport Permit)

66. การขอต่ออายุใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Road Transport Permit)

67. การขอออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Road Transport Permit)

68. การออกใบแทนใบอนุญาตการขนส่งทางถนนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Road Transport Permit)

 

งานทะเบียนรถ

1. การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

2. การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

3. การขอตรวจสอบหรือรับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

4. การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

5. การขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

6. การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

7. การจดทะเบียนรถ รถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป

8. การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

9. การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

10. การเปลี่ยน ชื่อ, สกุล หรือการเปลี่ยนที่อยู่เจ้าของรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

11. การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

12. การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

13. การย้ายเข้า (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

14. การย้ายรถออก (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

15. การรับชำระภาษีรถประจำปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

16. การรับชำระภาษีรถประจำปี โดยหน่วยงานอื่น (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

17. การอนุญาตนำรถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

18. การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ

19. การออกหนังสือหรือใบแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดงประเทศ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

20. การโอนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

21. การแก้ไขรายการทางทะเบียน (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

22. การขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

23. การขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียน (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

24. การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

25. การจดทะเบียนรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

26. การจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

27. การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

28. การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 79 (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

29. การแจ้งหยุดใช้รถเพื่อไม่เสียภาษีครั้งถัดไปตามมาตรา 89 (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

30. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

31. การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

32. การแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

33. การย้ายรถเข้า (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

34. การย้ายรถออก (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2552)

35. การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

36. การโอนรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก)

 

งานใบอนุญาตขับรถ

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะกรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

4. การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

5. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

11. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

12. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

13. การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)

14. การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

15. การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ(พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

16. การขอแปลใบอนุญาตผู้ประจำรถเป็นภาษาอังกฤษ (พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

17. การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

18. การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

19. การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

20. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

21. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

22. การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

23. การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตผู้ประจำรถ (พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

24. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจเป็นผู้เก็บค่าโดยสารเป็นผู้บริการ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

25. การขอใบแทนใบอนุญาตผู้ประุจำรถ (พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

26. การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

27. การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

28. การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

29. การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)

30. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

31. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)

32. การขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ เป็นผู้เก็บค่าโดยสาร เป็นผู้บริการ( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522)

33. การออกบัตรประจำตัวผู้ขับรถซึ่งนำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มาใช้แทนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

 

งานตรวจสภาพรถ

1. การขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

2. การกำหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

3. การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ) พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

4. การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ) พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

6. การขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสาระสำคัญของรถ พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

7. การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องตรวจสภาพรถ

8. การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

9. การพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุกเฉพาะกิจ

10. การพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุกวัสดุอันตราย

11. การย้ายสถานที่จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

12. การให้ความเห็นชอบรถบรรทุกและรถโดยสารที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถหรือเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถ

13. การให้ความเห็นชอบรถบรรทุกและรถโดยสารสร้างประกอบรายคัน

14. การให้ความเห็นชอบรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

15. การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ