ผู้ประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ขอให้ดำเนินการยื่นคำขอ จดทะเบียนรถ
และใบอนุญาตจักรยานยนต์สาธารณะ้

ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 มีนาคม 2549
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
สาขาอำเภอกำแพงแสน และสาขาอำเภอสามพราน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
โทร. 0 3426 1011 - 3, ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 3426 1017