หลักฐานการขอประกอบการขนส่ง
ประจำทาง ไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

 

 

 

a

บุคคลธรรมดา | ห้างหุ้นส่วนสามัญ | ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือหจก.

| บริษัท จำกัด หรือ บมจ. | สหกรณ์ |

 

 

 

 

บุคคลธรรมดา

 

  1.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
4.รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 ซม. อย่างละ 2 รูป
5.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
6.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 

 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

  1.รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน)
2.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
3.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4.ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา(ถ้ามี)
5.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
6.รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด7.60x12.70 ซม. อย่างละ2รูป
7.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
8.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

  1.หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
2.รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
3.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
5.ตัวอย่างตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา(ถ้ามี)
6.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
7.รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 ซม.อย่างละ 2 รูป
8.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้(ถ้ามี)
9.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 

 

 

 

 

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

 

  1.หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
2.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
3.ตัวอย่างตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา(ถ้ามี)
4.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้(ถ้ามี)
5.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 

 

 

 

 

สหกรณ์

 

  1.ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
2.บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
3.สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
4.ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
5.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
6.รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60x12.70 ซม. อย่างละ 2 รูป
7.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
8.หลักฐานแสดงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ