หลักฐานการขอประกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล และด้วยรถโดยสารส่วนบุคคล

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์ชื่อรับรอบสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการครอบครองรถ (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุกคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว)
    ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถ  และหน้าต่อภาษี เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือพาณิชย์ หรือหลักฐานแสดงการเสียภาษี
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
   4.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
        สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
        เอกสารทั้ง 3 ข้อ ให้เจ้าของโฉนดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย
   4.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง/บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อประทับตรา
        สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย
        สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย
    “กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 3 ให้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ
ลักษณะกิจการที่ทำเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้รถทำการขนส่ง ประกอบการพิจารณาด้วย”

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน
    ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตราทุกใบ
2.
สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคนที่มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคนที่มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องี
4. สำเนา ภ.พ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)และ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    ตัวอย่างตราประทับ 2 ดวง ในกระดาษเปล่า
5. หลักฐานการครอบครอง (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว)
   ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถและหน้าต่อภาษี ผู้มีอำนาจลงนาม
   เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
   6.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
        สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
        เอกสารทั้ง 3 ข้อ ให้เจ้าของโฉนดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย
   6.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง/บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อประทับตรา
        สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย
        สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย
   

บริษัท

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน
    ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อประทับตราทุกใบ
2.
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือบริคณห์สนธิพร้อมข้อบังคับ ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
   เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนา ภ.พ.01 (แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)และ ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    ตัวอย่างตราประทับ 2 ดวง ในกระดาษเปล่า
5. หลักฐานการครอบครอง (รถใหม่) หรือสมุดทะเบียนรถทุคัน (รถเก่าที่มีทะเบียนแล้ว)
   ถ่ายเอกสารหน้าเลขทะเบียนรถ หน้าชื่อเจ้าของรถและหน้าต่อภาษี ผู้มีอำนาจลงนาม
   เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ ประกอบด้วย
   6.1 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด
        สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของโฉนด
        เอกสารทั้ง 3 ข้อ ให้เจ้าของโฉนดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย
   6.2 ถ้าผู้ให้ใช้เป็นนิติบุคคลให้แนบ - สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายให้ครบทุกหน้า)
        หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง/บริษัท ไม่เกิน 90 วัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อประทับตรา
        สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย
        สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาด้วย

      “หมายเหตุ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสาร (40)
ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างบน ดังนี้

ในกรณีผู้ยื่นขอประกอบกิจการโรงแรม ให้ถ่ายสำเนาใบอนุญาตเปิดกิจการโรงแรมด้วยพร้อมผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ชื่อประทับตรา
รายชื่อและที่อยู่ของพนักงานที่จะนำรถไปรับ - ส่ง


   

 

 


บุคคลธรรมดา| ห้างหุ้นส่วนจำกัด | บริษัท