การขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลธรรมดา
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ง) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

 • รายชื่อกรรมการของบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน

 • รายชื่อและสัญชาติของผุ้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (จ) สหกรณ์
 • ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
 • บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง

 • สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้าม

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ฉ) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • 2. ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
    (ก) บุคคลธรรมดา
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (ง) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

 • (จ) สหกรณ์
 • ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

 • บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง

 • สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์

 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี

 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 •