การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ดังต่อไปนี้
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลธรรมดา
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

 • (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

 • (ค) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

 • (ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน

 • รายชื่อกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการบริษัททุกคน

 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัททุกคน

 • รายชื่อและสัญขาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและขัอบังคับฉบับตีพิมพ์

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

 • (จ) สหกรณ์
 • บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง

 • สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน

 • (ฉ) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 • 2. ผู้ได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอตามแบบของ
  กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน