"วัยรุ่นไทย ขับขี่ปลอดภัย ไปกับกรมการขนส่งทางบก"

รุ่นที่ 1 - 2  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์