"วัยรุ่นไทย ขับขี่ปลอดภัย ไปกับกรมการขนส่งทางบก"

รุ่นที่ 3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน