รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดนครปฐม  ที่ติดตั้งเครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ  
 
ลำดับที่ ชื่อสถานตรวจสภาพรถ เลขที่ใบอนุญาต วันสิ้นอายุ ที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ ประเภทรถที่ตรวจสภาพ  
1 หสน.ตั้งเซียฮวด (1985) สระกระเทียม    นฐ 004/2541 6 สิงหาคม 2553 76 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม รถยนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน2,000 กก. และรถจักรยานยนต์  
2 หสม.ตุ้ยตุ๊กตรวจสภาพรถ นฐ 001/2550 22 มีนาคม 2553 100/7 หมู่ 8 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม "----------------------"  
3 สุธีบริการ นฐ 002/2548 14 สิงหาคม 2554 49/1 หมู่ 8 ถ. มาลัยแมน  ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม "----------------------"  
4 ไพศาลตรวจสภาพรถ นฐ 003/2551 14 ธันวาคม 2554 670/1 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม "----------------------"  
5 ไกรสรเซอร์วิส นฐ 007/2541 15 กันยายน 2553 3 หมู่ 7 ถ.ถวิลดำริ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม "----------------------"  
6 ซี.เค.เซอร์วิส (นครปฐม) นฐ 001/2542 24 มกราคม 2554 5 ถ.สาครธนากรตะวันตก ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม "----------------------"  
7 ปรีชายนต์ นฐ 001/2551 12 มิถุนายน 2554 142 หมู่ ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
8 สามพราน นฐ 009/2542 18 ธันวาคม 2554 37/9 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
9 บางเตยตรวจสภาพรถ นฐ 008/2550 12 ธันวาคม 2553 85 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
10 ซี.เอ. ออโต้ นฐ 002/2545 17 สิงหาคม 2554 32/56 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
11 สายห้าร่วมกิจ 1999  นฐ 003/2543 27 มกราคม 2555 55/2 หมู่10 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
12 หสม.บิ๊กซีตรวจสภาพรถ นฐ 002/2551 12 มิถุนายน 2554 1/8 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
13 สิรภัณฑ์ นฐ 001/2541 19 กรกฎาคม 2553 104 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม "----------------------"  
14 นครชัยศรี นฐ 009/2541 29 กันยายน 2553 156/2 หมู่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม "----------------------"  
15 สถานตรวจสภาพรถห้วยพลู นฐ 004/2550 3 กรกฎาคม 2553 279/32 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม "----------------------"  
16 หสม.พี.ที.ที ตรวจสภาพรถ (นครชัยศรี) นฐ 002/2550 3 เมษายน 2553 36/10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม "----------------------"  
17 หสม.พี.ที.ที ตรวจสภาพรถ (กำแพงแสน) นฐ 003/2548 20 พฤศจิกายน 2554 5 หมู่ 6 ถ.พลดำริห์ ต.สระพัง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม "----------------------"  
18 หสม.ดอนข่อยตรวจสภาพ นฐ 001/2548 31 มกราคม 2554 136 หมู่ 4 ถ.พลดำริห์  ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม "----------------------"  
19 หสน.ตั้งเซียฮวด (1985) บางเลน    นฐ 004/2541 6 สิงหาคม 2553 47 หมู่ 11 ต.บางเลน  อ.บางเลน  จ.นครปฐม "----------------------"  
20 นภดล นฐ 002/2552 22 มกราคม 3098 231  หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม  ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม "----------------------"  
:: ข้อมูล    วันที่  30  มิถุนายน 2552