ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

1.       จำนวนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

ประเภทรถ

รวม                    (คัน)

ชำระ

ภาษีแล้ว (คัน)

ยังค้างชำระภาษี

จำนวนรถ

(คัน)

จำนวนเงินภาษี

(บาท)

จำนวนเงินเพิ่ม

(บาท)

จำนวนเงินรวม

(บาท)

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

24,670

16,020

8,650

57,365,736

11,473,145

68,883,883

รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

7,114

3,671

3,960

24,146,180

4,829,240

28,975,440

รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

77,482

49,996

27,486

120,595,950

24,119,190

144,715,140

รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

11

7

4

3,460

692

4,152

รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

-

-

-

-

-

-

รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน

-

-

-

-

-

-

รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

-

-

-

-

-

-

รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ

88

63

25

13,640

2,728

16,368

รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

-

รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า

-

-

-

-

-

-

รย.12 รถจักรยานยนต์

246,851

98,706

148,145

97,587,200

19,517,440

117,104,640

รย.13 รถแทรกเตอร์

436

169

267

4,303,500

860,700

5,164,200

รย.14 รถบดถนน

115

68

47

46,600

9,320

55,920

 

 

 

 

รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม

8

-

8

4,970

990

5,940

รย.16 รถพ่วง

4

3

1

100

20

120

รวมรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

 

 

 

 

 

 

รวมรถตามกฏหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

356,779

168,703

188,593

304,067,336

60,813,465

364,919,863

 

                                                                ฝ่ายวิชาการขนส่ง

                                                                สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

                                                                โทร 0-3426-1011 ต่อ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

2.       ข้อมูล จำนวนใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

ประเภทใบอนุญาต

จำนวน

1. รถจักรยานยนต์ชั่วคราว

74,482  ฉบับ

2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

66,006  ฉบับ

3. รถจักรยานยนต์ (หนึ่งปี/บุคคล)

56,513  ฉบับ

4. รถยนต์ส่วนบุคคล(หนึ่งปี/บุคคล)

62,300  ฉบับ

5. รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ

40,421  ฉบับ

6. รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

50,258  ฉบับ

7. รถยนต์สาธารณะ

871  ฉบับ

8. รถสามล้อสาธารณะ

75   ฉบับ

 

สาขาอำเภอกำแพงแสน      

ประเภทใบอนุญาต

จำนวน

1. รถจักรยานยนต์ชั่วคราว

6,557 ฉบับ

2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

2,925 ฉบับ

3. รถจักรยานยนต์ (หนึ่งปี/บุคคล)

1,606 ฉบับ

4. รถยนต์ส่วนบุคคล(หนึ่งปี/บุคคล)

2,052 ฉบับ

5. รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ

1,625 ฉบับ

6. รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

1,987 ฉบับ

7. รถจักรยานยนต์  5 ปี

1,599 ฉบับ

8. รถยนต์  5  ปี

2,082 ฉบับ

9. รถยนต์สาธารณะ

116 ฉบับ

10.รถสามล้อบุคคล

30 ฉบับ

 

สาขาอำเภอสามพราน

ประเภทใบอนุญาต

จำนวน

1. รถจักรยานยนต์ชั่วคราว

9,970 ฉบับ

2. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

5,846 ฉบับ

3. รถจักรยานยนต์ (หนึ่งปี/บุคคล)

7,334 ฉบับ

4. รถยนต์ส่วนบุคคล(หนึ่งปี/บุคคล)

9,933 ฉบับ

5. รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ

20,498 ฉบับ

6. รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

11,133 ฉบับ

7. รถยนต์สาธารณะ

591 ฉบับ

8. รถสามล้อสาธารณะ

32 ฉบับ

                                                                                 

 

 

 

 

        ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

3.       ข้อมูล จำนวนใบอนุญาตขับรถ ตาม พ... การขนส่งทางบก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

 

ประเภทใบอนุญาตขับรถ

จำนวน

1. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 1 1

 

2. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 2

 

3. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 3 3

 

4. รถสาธารณะ ทุกประเภท ชนิดที่1 .1

 

5. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 2 .2

 

6. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 3 .3

 

7. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่.4 .4

 

 

สาขาอำเภอกำแพงแสน

ประเภทใบอนุญาตขับรถ

จำนวน

1. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 .2

9,747  ฉบับ

2. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 3 .3

1,385  ฉบับ

3. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 2 .2

10,320  ฉบับ

4. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 3 .3

3,912  ฉบับ

 

สาขาอำเภอสามพราน

ประเภทใบอนุญาตขับรถ

จำนวน

1. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 .2

989 ฉบับ

2. รถส่วนบุคคล ชนิดที่ 3 .3

154 ฉบับ

3. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 2 .2

3,258 ฉบับ

4. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่ 3 .3

673 ฉบับ

5. รถสาธารณะทุกประเภท ชนิดที่.4 .4

122 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลพื้นฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

ประเภทรถ

ปี พ.. (ฉบับ)

รวมทั้งสิ้น

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

รถโดยสารประจำทาง (10)

3

6

3

4

5

6

4

31

รถโดยสารขนาดเล็ก (20)

-

-

2

-

5

3

1

11

รถโดยสารไม่ประจำทาง(30)

-

-

7

5

18

14

13

57

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

-

-

22

18

18

12

6

76

รถบรรทุกไม่ประจำทาง(70)

-

-

3

12

17

12

16

60

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

-

-

766

899

883

840

836

4224

รวมทั้งสิ้น

3

6

803

938

946

887

876

4459

 

สาขาอำเภอกำแพงแสน

ประเภทรถ

ปี พ.. (ฉบับ)

รวมทั้งสิ้น

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

-

-

-

-

-

-

-

 

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

347

346

407

538

435

333

466

2,179

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาอำเภอสามพราน

ประเภทรถ

ปี พ.. (ฉบับ)

รวมทั้งสิ้น

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

118

120

122

147

151

163

155

 

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

1,940

2,176

2,253

2,595

2,757

2,971

2,819

 

รวมทั้งสิ้น

2,058

2,296

2,375

2,742

2,908

3,134

2,974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ..2522

ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

ประเภทการจดทะเบียน (คัน)

รวม

รถโดยสารประจำทาง(10)

รถโดยสารขนาดเล็ก (20)

รถโดยสารไม่ประจำทาง

(30)

รถโดยสารส่วนบุคคล

(40)

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

(70)

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

 

666

89

85

117

1,624

16,442

19,023

 
สาขาอำเภอกำแพงแสน

ประเภทการจดทะเบียน (คัน)

รวม

รถโดยสารประจำทาง(10)

รถโดยสารขนาดเล็ก (20)

รถโดยสารไม่ประจำทาง

(30)

รถโดยสารส่วนบุคคล

(40)

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

(70)

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

 

87 คัน

41

3

6

85

4,490

4,712 คัน

36 คัน

 

25 คัน

-

6 คัน

-

978 คัน

1,045 คัน

 

 

 

สาขาอำเภอสามพราน

ประเภทการจดทะเบียน (คัน)

รวม

รถโดยสารประจำทาง(10)

รถโดยสารขนาดเล็ก (20)

รถโดยสารไม่ประจำทาง

(30)

รถโดยสารส่วนบุคคล

(40)

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

(70)

รถบรรทุกส่วนบุคคล(80)

 

232

24

 

117

155

22

2,819

3,369

 


ข้อมูลพื้นฐานจำนวนรถที่จดทะเบียนตามมาตรฐานรถ

.วันที่ 31 ธันวาคม 2546

 

มาตรฐานรถ
ประเภทการจดทะเบียน

รถโดยสารประจำทาง (10)

รถโดยสารไม่ประจำทาง (30)

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

.1()

70

12

2

.2()

118

 

2

.2()

1

 

 

.2()

9

 

2

.2()

0

1

0

.3()

174

62

8

.3()

1

0

0

.3()

65

2

5

.3()

228

0

96

.4()

0

8

0

รวม

666

85

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขากำแพงแสน

มาตรฐานรถ
ประเภทการจดทะเบียน

รถโดยสารประจำทาง (10)

รถโดยสารไม่ประจำทาง (30)

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

.2()

-

-

4

.2()

-

-

1

.3()

3

1

-

.3()

37

3

6

.3()

1

-

-

.3()

22

1

6

.3()

1

-

-

รวม

64

5

18

 

สาขากำแพงแสน

มาตรฐานรถ
ประเภทการจดทะเบียน

รถโดยสารประจำทาง (10)

รถโดยสารไม่ประจำทาง (30)

รถโดยสารส่วนบุคคล (40)

.2()

-

-

4

.2()

-

-

1

.3()

3

1

-

.3()

37

3

6

.3()

1

-

-

.3()

22

1

6

.3()

1

-

-

รวม

64

5

18

 

 

ข้อมูลพื้นฐานรถโดยสารประจำทางจังหวัดนครปฐม

. วันที่ 31 ธันวาคม 2546

รถโดยสารปะจำทาง หมวด 1

สาย
ที่
ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

1

ตลาดนครปฐม

4.00 บาท

6.00 บาท(ปอ)

7

6 – 8

2 - 4

 

2

รอบเมือง ก.วัดธรรมศาลา (วนขวา)

5.00 บาท

16

8 - 10

 

4

ตลาดนครปฐม - วัดธรรมศาลา

4.00 บาท

6.00 บาท(ปอ)

6

 

4 – 6

2 - 4

 

5

ตลาดนครปฐม - สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

4.00 บาท

8

4 - 17

 

 

หมวด 2 จำนวน 11 เส้นทาง  ที่เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม

สาย
ที่
ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนเที่ยว

 

73

กรุงเทพฯ - เพชรบุรี

 

156

22 - 32

62 - 74

76

กรุงเทพฯ - ราชบุรี

57 บาท (ปอ.2)

109

12 - 17

54 - 66

78

กรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก

 

109

8 - 10

76 - 94

80

กรุงเทพฯ - บางลี่

 

112

5 - 7

16 - 20

81

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี

67 บาท (ปอ.2)

129

23 - 33

82 - 98

83

กรุงเทพฯ - นครปฐม

18.00 บาท

31.00 บาท (ปอ.2)

40.00 บาท (ปอ.1)

56

13 –19

26 - 37

2 - 3

 

138-166

10 - 12

84

กรุงเทพฯ - สามพราน

16.00 บาท (ปอ.2)

36

15 - 22

80 - 96

88

กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี

 

163

32 - 46

98 - 118

966

กรุงเทพฯ - โรงเรียนการบินกำแพงแสน

55.00 บาท(ปอ.2)

102

8 - 12

32 - 38

994

กรุงเทพฯ - ด่านช้าง

 

226

14 - 21

36 - 44

997

กรุงเทพฯ - นครปฐม

27.00 บาท (ปอ.2)

34.00 บาท (ปอ.1)

46

2 – 4

22 - 31

16 – 20

186-224

หมวด 3 จำนวน 11 เส้นทาง  ที่เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม

สาย
ที่
ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

188

ปทุมธานี - บางเลน

18.00 บาท

43

11 - 17

50 – 60

369

อ้อมน้อย - วัดไร่ขิง

2.00 บาท

8

4 - 8

12 – 14

384

หมู่บ้านสินสมบูรณ์ - หมู่บ้านสวนทิพย์

5.00 บาท

16

34 - 50

318-382

402

นครปฐม - สมุทรสาคร

23.00 บาท

57

14 - 20

98 –120

405

นครปฐม - บ้านโป่ง

8.00 บาท

20

4 - 12

34 – 40

706

กำแพงแสน - พนมทวน

12.00 บาท

38

15 - 22

42 – 50

478

นครปฐม - บ้านแพ้ว

 

 

 

 

712

นครปฐม – บางหลวง - วัดไผ่โรงวัว

28.00 บาท

70

18 - 22

60 – 72

718

นครปฐม - บ้านท่าเรือ

11.50 บาท

44

3 - 5

20 – 24

719

สามพราน - บ้านคลองตัน

5.00 บาท

16

6 – 14

22 – 28

725

วัดเทียนดัด – ปากทางพุทธมณฑล 4

4.00 บาท

8

19 - 29

436-524

726

สุพรรณบุรี - วัดไร่โรงวัว

16.00 บาท

3

3 - 5

16 – 20

737

นครปฐม – บางเลน - วัดไผ่โรงวัว

31.00 บาท

79

18 - 35

30 – 74

756

หมู่บ้านอ้อมน้อย - วัดท่าข้าม

5.00 บาท

11.50

15 - 25

140-168

 

หมวด 4 จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 เส้นทาง

สาย
ที่
ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

1701

นครปฐม – ดอนตูม

ช่วง นครปฐม – นราภิรมย์

18.00 บาท

15.00 บาท

45

37

10 – 14

8 - 12

46 – 56

44 – 52

1703

นครปฐม – สามพราน

11.00 บาท

27

8 - 13

30 – 40

1704

นครปฐม – เกาะแรด – บางเลน

19.00 บาท

46

20 - 28

60 – 70

1705

นครปฐม – วัดปรีดาราม

 

 

 

 

6140

นครปฐม – สระกะเทียม

6.00 บาท

15

5 - 7

50

6142

นครปฐม – บ้านไร่ – ยางประสาท

12.00 บาท

28

6

12

6147

นครปฐม – หอมเกร็ด – บ้านศาลายา

17.00 บาท

40

10 - 20

62 – 74

8138

นครปฐม – ตลาดหมู่บ้านสามพราน

13.00 บาท

33

10 - 12

80 – 96

8139

นครปฐม – นิคมทหารอากาศ

17.00 บาท

42

6 - 9

24 – 38

8149

สามพราน – หมู่บ้านมีภูมิ

 

 

 

 

8195

นครปฐม – ตลาดบางหลวง

17.00 บาท

40

21

50

8215

นครปฐม – บ้านหนองเสือ

 

 

 

 

8228

นครปฐม – บ้านศาลายา

14.00 บาท

35

8 - 15

30 – 40

8229

วัดมะเกลือ–ปากทางสาย4พุทธมณฑล

9.00 บาท

21

24 - 44

174-194

8230

นครปฐม – ลำพญา – บางเลน

19.00 บาท

47

20 - 28

62 – 74

8235

นครปฐม – วัดบ้านหลวง

9.00 บาท

22

3 - 8

44 – 50

8236

นครปฐม-แยกวัดดอนเสาเกียด-บ้านบางคู

4.00 บาท

9

3 - 4

30 – 36

8239

นครปฐม – ท่าเรือหน้าวัดปรีดาราม

11.00 บาท

26

30 - 44

88 – 98

8241

นครปฐม – ทุ่งผักกูด

7.00 บาท

17

6 - 9

66 – 71

8268

กิ่ง อ.พุทธมณฑล – บ้านห้วยพลู

9.00 บาท

22

4 - 10

36 – 44

8271

นครปฐม-บ้านหนองกระโดน-บ้านต้นมะเกลือ

10.00 บาท

24

9 - 20

74 – 88

8272

นครปฐม-บ้านหนองงูเหลือม-บ้านต้มมะเกลือ

9.00 บาท

21

4 - 6

26 – 30

8273

วงกลมนครชัยศรี – บ้านท่าพระยา

8.00 บาท

20

40

38

8298

ตลาดหมู่บ้านสามพราน – วัดท่าข้าม

4.00 บาท

8

15 - 25

140-168

8335

บ้านคลองยม – สามพราน

9.00 บาท

21

50 - 86

142-170

หมวดรถขนาดเล็ก  จังหวัดนครปฐม  จำนวน    9   เส้นทาง

สาย
ที่
ชื่อเส้นทาง

ค่าโดยสารตลอดสาย

(บาท)

ระยะทาง

กม.

เงื่อนไขจำนวนรถ (คัน)

จำนวนรถ

(เที่ยว)

72004
บางเลน - วัดบางภาษี

4.00 บาท

8

4 - 16

10
72005
บางเลน - บ้านบางน้อยใน

8.00 บาท

18

13 - 25

44
72009
นครปฐม – สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

4.00 บาท

10

29

104
72010
นครปฐม - วัดธรรมศาลา

4.00 บาท

8

14

140
72015
นครปฐม – บางแขม - วัดดอนเสาเกียด

16.00 บาท

37.40

30 - 35

60 - 72
72013
นครปฐม – พะเนียงแตก - มาบแค

5.00 บาท

5

4

46
72016
นครปฐม - ห้วยพลู

11.00 บาท

27

4 - 6

20
72021
บางเลน – วัดมะเกลือ

14.00 บาท

22

8 - 15

50 – 60
72025
อำเภอสามพราน – วัดปรีดาราม

5.00 บาท

5

8 - 24

48